1. Úvodné ustanovenie


1.1 xBDSM vydáva tieto všeobecné podmienky používania pre užívateľov portálu https://www.xbdsm.sk (dalej len Portál)
1.2 Obchodné podmienky upravujú právne aj neprávne poúžívanie Serveru.
2. Definícia pojmov


2.1 Pojmy použité v podmienkach znamenajú:

A) Podmienky (tieto podmienky)
B) Portál (internetové stránky https://www.xbdsm.sk )
C) xBDSM (portál xbdsm.sk)
D) Užívateľ – osoba, ktorá sa zaregistrovala na serveri xBDSM
E) Účet – rozranie zaregistrovaného Užívateľa obsahujúce okrem iného osobné údaje a užívateľské príspevky.
F) Občiansky zákonník (40/1964 Zb)
G) GDPR: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním Osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení Smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane údajov)


3. Registrácia a účet užívatela

3.1 Každá osoba, ktorá chce využiť všetky možnosti Portálu, sa zaregistruje vyplnením formulára na Portály. Minimálny vek pre registráciu je 18 rokov.
3.2 Pri registrácii je osoba povinná zadat informácie pravdivo a len vo svojom mene. V prípade páru tak isto vyplní informácie len o sebe a uvedie že je v páre. Vždy môže vystupovať len ako samostatná osoba. Ak sa imformácie uvedené v účte zmenia, užívatel je povinný v čo najratšom čase tieto informácie aktualizovať. Údaje uvedené v účte sa považujú za správne, pravdivé a aktuálne. Registrácia je bezplatná a následne bude vytvorený Účet.
3.3 Užívateľ sa prihlasuje pomocou užívateľského mena a je zabezpečený heslom. Stratené heslo môže užívateľ obnoviť na Portály. Užívateľ je povinný uchovávať informácie na prihlásenie do Účtu na bezpečnom mieste a zachovávať mlčanlivosť.
3.4 Užívateľ nesmie poskytnúť svoj účet k využívaniu tretím osobám. Ak sa tak stane, xBDSM nie je zodpovedné za škody vzniknuté Užívateľovi alebo iným osobám.
3.5 xBDSMsi vyhradzuje právo Účet úžívateľa kedykoľvek jednostranne zrušiť bez udania dôvodu či upozornenia. Hlavne môžu byt zmazané účty užívateľov, ktorí sa neprihlásili po dobu vačšiu ako 3 roky.
3.6 Užívateľ si može hocikedy zrušiť svoj Účet prostredníctvom Nastavenia účtu, prípadne požiadať o to prostredníctvom kontaktného formulára.
3.7 Zrušením Účtu sa natrvalo zmažú všetky dáta, ktoré xBDSM o Užívateľovi spracováva a zároveň dôjde k odolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov Užívateľa.
3.8 Užívateľ berie na vedomie, že Účet nemusí byť dostupný nepretržito. XBDSM si vyhradzuje právo bez predchádzajucého upozornenia zmeniť ci zrušiť akúkoľvek poskytovanú službu na Portály. XBDSM nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené zmenou alebo nedostupnosťou Portálu
4. Pravidlá pre používanie Portálu
4.1 Používanie Portálu v plnej miere je možné po úspešnej registrácii. Všetky základné funkcie sú bezplatné, pokiaľ v konkrétnom prípade nebude uvedené inak.
4.2 Portál možno užívať v súľade s týmito podmienkami a obecne záväznými predpismi.
4.3 Portál nesmie byť používaný na poškodzovanie inej osoby, neoprávnene rozosielat alebo zverejňovať komerčné alebo iné nevyžiadané správy, prípadne počítačový kód ktorý by mohol poškodiť hardware či software.
4.4 Užívateľ môže používať portál výlučne pre vlastnú potrebu.5. Obsah portálu

5.1 xBDSM zodpovedá len za vlastný obsah zverejnený na Portály. Za cudzí obsah, teda za obsah zverejnený užívateľom zodpovedá Užívateľ, ktorý obsah zverejnil vrátane skutočností, že takýto obsah neporušuje práva tretích osôb. xBDSM nezodpovedá nza obsah zverejnený Užívateľom na Portály ani za správnosť takto uverejneného obsahu.
5.2 Užívateľ súhlasí, že xBDSM je oprávnené zmeniť, vymazať, prípadne zablokovať akýkoľvek údaj, obrázok, video, odkaz alebo iný odkaz. Zhodnotenie povahy obsahu vrátane jeho nevhodného umiestnenia na Portály náleží výlučne xBDSM. Tento výmaz robí xBDSM bez nutnosti mať súhlas užívatela, upozornenia, alebo udania dôvodu.
5.3 Obsah, ktorý bude nahraný na xBDSM, s výnimkou osobných údajov nie je považovaný za dôverný ani súkromný.
5.4 Užívatel prehlasuje, že poskytne na zverejnenie na Portály obsah, ktorý je jeho duševným vlastníctvom, udeluje na jeho využitie pre xBDSM voľnú licenciu.
5.5 Materiály súvisiace s BDSM tématikou (obrázky, videá, fotografie), ktoré sú uvederejnené na Portály Užívateľom alebo xBDSM nie sú uverejnené za komerčným účelom. xBDSM takýmto uverejnením nezakladá ani nepotvrdzuje svoje autorstvo alebo iné práva k týmto materiálom.6. Záverečné ustanovenie:


6.1 Právne pomery medzí xBDSM a užívateľom a užívateľmi samotními sa riadia právom Slovenskej republiky, hlavne občianskym zákonníkom a GDPR
6.2 xBDSM môže tieto Podmienky kedykoľvek jednostranne zrušiť či meniť. O každej takejto zmene bude užívateľ informovaný prostredníctvom nového znenia Podmienok na Portály.
6.3 Tieto podmienky sú platné a účinné od 25. mája 2018. Užívateľ poúžívaním Portálu súhlasí s podmienkami a súhlasí tiež s tým, aby tieto podmienky boli aplikované na všetok obsah doteraz poskytnutý Užívateľom xBDSM v súvislosti s prevádzkou Portálu.