Ochrana osobných údajov


1. xBDSM je správcom osobných údajov podľaustanovenia GDPR
2. Týmto sú v zmysle článku 12 GDPR poskytnuté údaje subjektom osobných údajov informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov a stým súvisiacich právach.
3. XBDSM spracováva osobné údaje v súľade s GDPR, prípadne ďalšími právnymi predpismi a pri súčasnom setrení práv osôv, ktorých údaje spracovávame. Naplňovanie povinnosti xBDSM v oblasti ochrany osobných údajov je súčastou fungovania xBDSM.
4. Kategórie zpracovávaných osobných údajov sa riadia rozsahom, v akom boli xBDSM poskytnuté, a to hlavne pomocou registračného formulára na Portály a ďalej údajmy a informáciami získanými v rámci používania Portálu. Jedná sa o poskytnuté adresné, identifikačné a popisné údaje. Predovšetkým meno, pohlavie, dátum narodenia, kontaktné informácie, krajina a mesto pobytu, rovnako tak elektronické údaje ako IP adresači cookies, ďalej informácie týkajúce sa osobných preferencií, ktoré Užívateľ dobrovoľne vyplnil do svojho profilu či chovania na Portály.
5. Účelom spracovávania osobných údajov je ich zahrnutie do databáze Portálu a prípadne obchodné či iné aktivity, pre ktoré budú údaje spracovávané. V prípade xBDSM sa jedná o uzavretie a plnenie zmlúv, vymáhanie práv zo zmlúv, plnenie zákonných povinností (poskytovanie informácii hlavne orgánom činným v trestom riadení, v priestupkovom alebo správnom riadení priípadne iným kontrolným orgánom SR.) Oprávnené záujmy xBDSM (ochrana práv xBDSM vyplívajúcich z obecných právnych predpisov vrátane ochrany majetku a účely v ramci udeleného súhlasu subjektu osobných údajov.)
6. Osobné údaje sú spracovávané ručne aj automaticky vrátane profilovania. xBDSM považuje osobné údaje za dôverné a nebude ich bez súhlasu subjektov osobných údajov, či zákonnej povinnosti predávať tretím osobám. Osobné údaje sú používane výhradne pre účely Portálu, nie su vyuzívane na marketingové či iné komerčné účely. K osobným údajom budú mať tiež prístup spracovatelia, ktorí plnia vhodné záruky a ich zpracovanie splňuje požiadavky podľa platných právnych predpisov, ktoré zajisťujú náležitú ochranu vašich práv a poskytujú služby pre xBDSM.
7. Spracovávané osobné údaje su uchovávané po dobu trvania členstva na Portále. Osobné údaje spracovávané na základe súhlasu sú spracovávané najdlhšie do doby odvolaniu súhlasu, ktorý je možno učiniť kedykoľvek a ukončit tak zároveň členstvo na Portály.
8. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť sprcovania vychádzajúca zp súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tak isto nemá vplyv na spracovanie osobných údajovm ktoré xBDSM spracováva na základe iného právneho základu ako je súhlas (t.j. Hlavne ak je spracovávanie potrebné pre plnenie zmluvy, právnej povinnosti alebo iných dôvodov uvedených v právnych predpisoch).
9. Subjekty osobných údajov maju podla GDPR nasledujúce práva:
a) Právo na informácie
b) Právo na prístup k osobným údajom a ich prenesitelnosť
c) Právo na opravu nepresných údajov prípadne ich doplnenie.
d) právo na výmaz
e) právo na obmedzenie spracovania
f) právo vzniesť námietku
g) Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
h) Právo získať od xBDSM potvrdenie o tom, či sú osobné údaje subjektu spracovávané
10. Svoje práva môžu subjekty osobných údajov realizovať prostredníctvom tohto poučenia, po prihlásení v členskej sekcii Portálu, prípadne kontaktovaním xBDSM.
11. Spracovanie osobných údajov je prevádzané v tretích krajinách. Pre spracovanie osobných údajov využívame hostingových služieb spoločnosti Dreamhost. Táto spoločnosť nachádzajúca sa v USA je zapísaná v takzvanom štítu EU-USA na ochranu súkromia. Viac informácii nájdete na https://www.privacyshield.gov. Podľa rozhodnutia EK o zodpovedajúcej ochrane vo vzťahu k tomuto štítu v režime čl. 45 odst. 9 GDPR, toto predávanie osobných údajov nevyžaduje zvláštne povolenie.
12. Naša stránka používa cookies,ktoré sú nutne pre zabezpečenie chodu stránky. Sú to malé súbory, ktoré Vás prehliadač ukladá na Vašom koncovom zariadení.
12a) Podľa účelu delíme cookies do kategórii
- Potrebné cookies (zabezpecuju reláciu medzi Portálom a Užívateľom)
- Analytické (google analytics pre sledovanie návštevnosti.)

Doba platnosti cookies je maximálne 2 roky.
Zakázať, alebo povoliť cookies môžete zmenou nastavenia prehliadača, avšak niektoré funckie webu nemusia fungovať správne. Nastavenie cookies sa u jednotlivých prehliadačov nachádzaju na adresách:

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.google.com/chrome/answer/95647

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ


https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

http://help.opera.com/opera/Windows/2393/cs/controlPages.html#manageCookies