Vaše touhy se stanou realitou
Po čtyřech Výstavách skutečných nahých žen ve dvou zemích, které navštívili tisíce nadšených návštěvníků se jejich autor rozhodl vydat knihu JA, VOAYER – Životní zážitek ze stvoření světové Výstavy skutečných nahých žen. Nebo z mínusu na milion v průběhu osmnácti hodin. Popisuje v ní skutečně životní příběh zrodu světové výstavy, kterou nazval VOAYER.
V tomto roce se Výstava skutečných nahých žen konala poprvé v prostorách galerie a to hned v Galerii Tančící dům, v němž touží vystavovat nejeden světový umělec. Během pěti výstavních dnů viděli tisíce návštěvníků, více než sedmdesát skutečných a nahých žen.
Autor výstavy a knihy Mário Petreje poskytl desítky rozhovorů, ve kterých se ho ptali i na to zda je složité najít modelky, zda to dělají dobrovolně, podle jakých kritérií modelky vybírá nebo proč nevystavuje i muže.
"Otázku proč nevystavuji i muže, se mě ptá každý, kdo se dozví o mé výstavě. Nastal čas, vyhovět těmto požadavkům a nabídnout lidem skutečně životní zážitek při pohledu na nahé muže. Je to velká výzva. Cítím se jako před první Výstavou nahých žen, která byla v roce 2016. Rovněž jsem vůbec netušil, zda výstava zaujme, zda se na ní někdo přijde podívat." vysvětluje autor výstavy své rozhodnutí uspořádat výstavu nahých mužů.
Ve dvou výstavních dnech 17. - 18.11.2018 se tentokrát naplní touhy všech Vás, kteří jste se ptali. Na třech podlažích v budově na Rubešově ulici 7 v Praze /DRIVE HOUSE/ ukáže VOAYER skutečných nahých mužů.
Kniha JA, VOAYER je dostupná v obou jazycích, jak v České republice, tak i na Slovensku ve všech knižních e-shopech a kamenných knihkupectvích.

EN

Your desires will become true
After 4 Exhibitions of real naked women in 2 countries which were visited by thousands of excited visitors, the author decided to publish the book ME, VOAYER – Life experience from creating world exhibition of real naked women. Or from debt to million for 18 hours. In that book he describes real story of creating world exhibition called VOAYER.
This year, Exhibition of real naked women took place in gallery – Gallery Dancing House, where every world artist wants to have his own exhibition. After 5 days of exhibition people had seen more than 70 real and naked women.
Author of book and exhibition Mario Petreje provided dozens of interviews, in which he had to answer whether if it is difficult to find models, if they do it voluntary, what criteria does he use to choose models or why he does not do men exhibition.
„Everybody who knows about my exhibition asks me a question why I don´t do men exhibition. Now it is time to fulfil these requirements and offer people life experience and view on naked men. It is a great challenge for me. I feel like before first exhibition of real naked women in 2016. Back then I did not know if someone will come to see my exhibition. “explains author of exhibition his decision to make exhibition of naked men.
In two days of exhibition (17. – 18.11.2018), the desires of all who asked will fulfil. On three floors on Rubešova ulica 7 in Prague /DRIVE HOUSE/, VOAYER will show real naked men.
The book ME, VOAYER is available in both languages – Slovak and Czech in all book e-shops and book shops.

www.voayer.cz
www.voayer.cz/en

Komentáre- príspevky
No Comments. Login or Signup to be first.